Over Tijd voor Talent

Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en draagt bij aan de gezondheid. Dit zijn de kernwaarden van Tijd voor Talent. Met dit project ontwikkelen we kunst- en cultuurprojecten voor mensen van boven de vijftig.

INLEIDING

De provincie Fryslân heeft in toenemende mate te maken met krimp en vergrijzing. 30% van de bevolking is ouder dan 50 jaar. Als gevolg van dalende inwonersaantallen vallen voorzieningen weg en neemt de kans op vereenzaming toe. Met Tijd voor Talent willen we een impuls geven aan de vitaliteit van senioren en onze provincie. Cultuurparticipatie is van betekenis als het gaat om de verbetering van de kwaliteit van leven.

In ons project streven we naar individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie en welbevinden door 50-plussers te stimuleren deel te nemen aan kunstbeoefening. Onze provincie kent een hoge cultuurdichtheid met tal van amateurkunstverenigingen. Toch zien we dat 50-plussers relatief weinig gebruik maken van dit aanbod. Het aanbod van kunstprofessionals richt zich relatief weinig op deze doelgroep. Hier liggen dan ook kansen om verbindingen te leggen tussen de sectoren kunst en cultuur met zorg en welzijn.

Toen we in 2016 begonnen met Tijd voor Talent, zagen we de volgende knelpunten:

  1. Het aanbod van kunstprofessionals en verenigingen is niet specifiek gericht op 50-plussers.
  2. Het cultuuraanbod voor 50-plussers is niet of nauwelijks gericht op talentontwikkeling.
  3. Kunstprofessionals zijn vanuit hun opleiding niet of nauwelijks gefaciliteerd waar het gaat om het bereiken van en werken met 50-plussers.
  4. Een goed beeld van de mate waarin de sectoren kunst, zorg en welzijn samenwerken, ontbreekt. Het is onduidelijk op welke voorwaarden 50-plussers de weg weten te vinden naar actieve kunstbeoefening.

Tijd voor Talent onderzoekt welk kunstaanbod beschikbaar is voor 50-plussers. Tijdens de bustour “vraagmak(k)ers” begin 2017 is de vraag van de doelgroep in kaart gebracht. Op basis hiervan worden in 2017-2018 diverse projecten ontwikkeld in diverse kunstdisciplines. Kunstprofessionals worden gecoacht bij het ontwikkelen en aanbieden van aanbod.

DOELGROEP

Het project richt zich op thuiswonende 50-plussers. Met het project wordt gestreefd naar een bereik onder zowel vitale als kwetsbare senioren. Daarnaast richt Tijd voor Talent zich op de kunstsector. Door middel van deskundigheidsbevordering en intervisie worden kunstprofessionals gefaciliteerd om aanbod specifiek voor bovenstaande doelgroep te ontwikkelen.

DOELSTELLING

Het doel van dit tweejarige experiment is om de kunstparticipatie onder 50-plussers te vergroten. In het project worden de volgende zaken nagestreefd:

  • De doelgroep is zelf aan het woord bij de ontwikkeling van een spannend, breed, flexibel en interessant cultuuraanbod;
  • De verbinding tussen zorg, welzijn en cultuur wordt verbeterd en er ontstaat een stevig en geïnspireerd netwerk voor alle partijen;
  • Kunstprofessionals worden bijgeschoold om gericht met 50-plussers te werken en aanbod voor hen te ontwikkelen;
  • Ouderen worden gestimuleerd om deel te nemen aan actieve kunstbeoefening.

Met het project werken we aan de individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie en gezondheid en welbevinden van de doelgroep.

Wil jij meer weten over Tijd voor Talent? Neem contact met ons op!Contact