It hert fan Houtigehage

In Houtigehage, een dorp van ongeveer 1000 inwoners, is enthousiast gereageerd op het Tijd voor Talent-project van Keunstwurk. Het doel was om ouderen op het platteland meer aan kunst en cultuur deel te laten nemen. Maar hoe pak je zoiets aan?

Er zijn maar liefst drie cursussen van start gegaan in de winter van 2017-2018. Een koor, een dansgroep en een houtbewerkgroep.

Omrop Fryslân heeft een documentaire gemaakt over hoe dit allemaal tot stand is gekomen.

“Hat dy hege opkomst miskyn noch wat te krijen mei de mentaliteit fan de romrofte “Omkearde
Staking” yn 1952? Yn dat jier fan grutte earmoed en wurkleazens pakt yn Houtigehage in groep
manlju sels de skeppe op om in dyk te ferbetterjen. Se easkjen lean nei wurk en helje dermei de
nasjonale parse”.